За нас
  Финансови отчети
  Договорни фондове
  Начини за покупка и продажба на дялове
  Нетна стойност на активите /НСА/, цени
  Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Данъчен режим
  Инвестиционен речник
  Контакти (Нов адрес)
  Уведомления!
 

Промени в обстоятелствата, вписани по партидата на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписвания

Общи условия на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД

Политика за най-добро изпълнение на клиентските нареждания

Правила за личните сделки с финансови инструменти

Политика за възнагражденията

Политика за жалби, искания и възражения на клиенти на УД

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УДУважаеми клиенти,

В изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-369/30.06.2020 г. за мерки срещу разпространението на коронавирус (COVID-19) в предприятието и на работните места и във връзка с Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12.05.2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор, за въвеждане на мерки на територията на страната, считано от 01 юли 2020 г. до 30 юли 2020 г., УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, ще обслужва клиенти в офиса си, находящ се в гр. София, бул. Бъкстон 40, след предварително уговорен час.

Телефоните за контакт с нашите служители са:

0884269383 – Надя Будинова – Председател на СД
0899944613 – Ивелина Кирова – Ръководител Нормативно съответствие
0895477300 – Иван Иванов – служител Фронт офис

С уважение,
Екипът на Стратегия Асет Мениджмънт АД“"Стратегия Асет Мениджмънт” АД е управляващо дружество, специализирано в управлението на активи. Притежава лиценз № 50-УД / 17.07.2015 г., издаден от Комисията за финансов надзор.

От февруари 2007 г. УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД започна управление на два нови договорни фонда - „Профит” и „Престиж”.

ЦЕНИ ЗА ЕДИН ДЯЛ
определени на 13.08.2020 г.
Договорен фонд
Тип
Емисионна стойност
Цена при покупка
Цена на обратно изкупуване
ДФ Профит
Високорисков 9.1809 9.0533
ДФ Престиж
Балансиран 8.4463 8.3289

Инвестициите в Договорни Фондове са свързани с определени рискове и НЕ са гарантирани от държавен гаранционен фонд, друг вид гаранция или трето лице. Стойността им и/или доходът може да се повишат или понижат спрямо първоначално инвестираните средства, печалбата не е гарантирана. Съществува риск инвестираните средства да не бъдат възстановени в пълен размер. Бъдещите резултати НЕ са обвързани по необходимост с минали такива. Информацията в този сайт НЕ представлява препоръка за покупка и/или продажба на дялове. Всички проспекти и учредителни актове са достъпни на адреса на управляващото дружество

©Copyright Strategia Asset Management 2007