За нас
  Финансови отчети
  Договорни фондове и НДФ
  Начини за покупка и продажба на дялове
  Нетна стойност на активите /НСА/, цени
  Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инв. решения върху факторите на устойчивост
  Контакти
  Уведомления!
 

Промени в обстоятелствата, вписани по партидата на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписвания

Общи условия на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД

Политика за най-добро изпълнение на клиентските нареждания

Правила за личните сделки с финансови инструменти

Политика за ангажираност

Отчет за 2020 г.

Отчет за 2021 г.

Отчет за 2022 г.

Отчет за 2023 г.

Политика за възнагражденията

Информацията относно факторите на устойчивост

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните консултации върху факторите на устойчивост

Политика за жалби, искания и възражения на клиенти на УД

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УД

Правила за вътрешно подаване на сигнали

Политика за интегриране на рисковетеСъобщение по чл. 89т ал.1 и 2 относно НДФ „Динамик”

Презентация на НДФ Динамик

Съобщение за удължаване на срока на предлагане на НДФ Динамик

Съобщение за приключване на първоначалното предлагане на дялове на НДФ Динамик

Уведомление за сключване на договор ДВИДанъчен режим

Инвестиционен речник

"Стратегия Асет Мениджмънт” АД е управляващо дружество, специализирано в управлението на активи. Притежава лиценз № 50-УД / 17.07.2015 г., издаден от Комисията за финансов надзор.

От февруари 2007 г. УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД започна управление на два нови договорни фонда - „Профит” и „Престиж”.

ЦЕНИ ЗА ЕДИН ДЯЛ
определени на 16.07.2024 г.
Договорен фонд
Тип
Емисионна стойност
Цена при покупка
Цена на обратно изкупуване
ДФ Профит
Високорисков 10.1238 9.9830
ДФ Престиж
Балансиран 9.1266 8.9998
НДФ Динамик
Високорисков 11.6884 n/a

Инвестициите в Договорни Фондове са свързани с определени рискове и НЕ са гарантирани от държавен гаранционен фонд, друг вид гаранция или трето лице. Стойността им и/или доходът може да се повишат или понижат спрямо първоначално инвестираните средства, печалбата не е гарантирана. Съществува риск инвестираните средства да не бъдат възстановени в пълен размер. Бъдещите резултати НЕ са обвързани по необходимост с минали такива. Информацията в този сайт НЕ представлява препоръка за покупка и/или продажба на дялове. Всички проспекти и учредителни актове са достъпни на адреса на управляващото дружество

©Copyright Strategia Asset Management 2007