За нас
  Финансови отчети
  Договорни фондове и НДФ
  Начини за покупка и продажба на дялове
  Нетна стойност на активите /НСА/, цени
  Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Данъчен режим
  Инвестиционен речник
  Контакти (Нов адрес)
  Уведомления!
 

Промени в обстоятелствата, вписани по партидата на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписвания

Общи условия на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД

Политика за най-добро изпълнение на клиентските нареждания

Правила за личните сделки с финансови инструменти

Политика за ангажираност

Отчет за 2020 г.

Политика за възнагражденията

Информацията относно факторите на устойчивост

Политика за жалби, искания и възражения на клиенти на УД

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА УД

Политика за интегриране на рисковетеСъобщение по чл. 89т ал.1 и 2 относно НДФ „Динамик”

Презентация на НДФ Динамик

Съобщение за удължаване на срока на предлагане на НДФ Динамик

Съобщение за приключване на първоначалното предлагане на дялове на НДФ Динамик

Уведомление за сключване на договор ДВИ
Уважаеми клиенти,

В изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-548/30.09.2020 г. за мерки срещу разпространението на коронавирус (COVID-19) в предприятието и на работните места и на основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. , Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. , Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г., Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. и Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г., считано от 01 декември 2021 г. до 31 март 2022 г., УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, ще обслужва клиенти в офиса си, находящ се в гр. София, бул. Бъкстон 40, след предварително уговорен час.

Телефоните за контакт с нашите служители са:

0884269383 – Надя Будинова – Председател на СД
0884268876 – Ивелина Кирова – Ръководител Нормативно съответствие


С уважение,
Екипът на „Стратегия Асет Мениджмънт АД“


"Стратегия Асет Мениджмънт” АД е управляващо дружество, специализирано в управлението на активи. Притежава лиценз № 50-УД / 17.07.2015 г., издаден от Комисията за финансов надзор.

От февруари 2007 г. УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД започна управление на два нови договорни фонда - „Профит” и „Престиж”.

ЦЕНИ ЗА ЕДИН ДЯЛ
определени на 20.01.2022 г.
Договорен фонд
Тип
Емисионна стойност
Цена при покупка
Цена на обратно изкупуване
ДФ Профит
Високорисков 9.4269 9.2959
ДФ Престиж
Балансиран 8.6939 8.5731
НДФ Динамик
Високорисков 9.1818 n/a

Инвестициите в Договорни Фондове са свързани с определени рискове и НЕ са гарантирани от държавен гаранционен фонд, друг вид гаранция или трето лице. Стойността им и/или доходът може да се повишат или понижат спрямо първоначално инвестираните средства, печалбата не е гарантирана. Съществува риск инвестираните средства да не бъдат възстановени в пълен размер. Бъдещите резултати НЕ са обвързани по необходимост с минали такива. Информацията в този сайт НЕ представлява препоръка за покупка и/или продажба на дялове. Всички проспекти и учредителни актове са достъпни на адреса на управляващото дружество

©Copyright Strategia Asset Management 2007