13 Март 2020 г.

Уважаеми клиенти,

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България за периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. заради корона вируса (COVID-19) считано от 16.03.2020 г., УД „Стратегия Асет Мениджмънт“ АД, ще обслужва клиенти в офиса си, находящ се в гр. София, бул. Бъкстон 40, след предварително уговорен час.

Телефоните за контакт с нашите служители са:

088296383 – Надя Будинова – Председател на СД
0899944613 – Ивелина Кирова - Ръководител Нормативно съответствие
0895477300 – Иван Иванов – служител Фронт офис

С уважение,
Екипът на Стратегия Асет Мениджмънт АД“


23 Май 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО КЛИЕНТИ НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО „СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ


20 Декември 2017 г.

LEI код за юридически лица

Уважаеми клиенти,

Съгласно прилагането на Директива 2014/65/ЕС от 15 май 2014 г. на ЕП и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (MIFID II) и Регламент (ЕС) № 600/2014 на ЕП и на Съвета от 15 май относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) 648/2012 (MIFIR) и на свързаните с тях делегирани актове, както и европейски и национални нормативни разпоредби – считано от 03.01.2018 г. всяко юридическо лице, което желае да сключва сделки с финансови инструменти е необходимо да разполага с идентификационен номер за юридически лица (Legal Entity Identifier (LEI код)).

В тази връзка, молим да ни предоставите идентификационен номер за юридически лица – LEI код на Вашето дружество в срок до 30.12.2017 г. съобразно приложимите регулации в сила от 03.01.2018 г.

Информация за процедурата по издаване на LEI код и акредитираните оперативни единици – издатели можете да намерите на интернет страниците на ROC (Regulatory Oversight Committee) на адрес: https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf , както и на Global LEI Foundation чрез следния линк: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.

LEI кода можете да ни изпратите на електронната поща на УД „Стратегия Aсет Мениджмънт“ АД – office@strategia-asset.com или да ни го предоставите на място в офиса на дружеството: гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141.

С уважение,

УД „Стратегия Aсет Мениджмънт“ АД


18 Юни 2015 г.

Уважаеми Господа,

Уведомяваме Ви, че:

С РЕШЕНИЕ № 505-ДФ от 17 юни 2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР е издала одобрение за промяна в Правилата за оценка и управление на риска на Договорен фонд „ПРЕСТИЖ“, приети на заседание на СД на УД“СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“АД по протокол от 05.06.2015 г.

С РЕШЕНИЕ № 504-ДФ от 17 юни 2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР е издала одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд „ПРЕСТИЖ“, приети на заседание на СД на УД“СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“АД по протокол от 05.06.2015 г.

С РЕШЕНИЕ № 503-ДФ от 17 юни 2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР е издала одобрение за промяна в Правилата по чл. 13 ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на Договорен фонд „ПРЕСТИЖ“, приети на заседание на СД на УД“СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“АД по протокол от 05.06.2015 г.

С РЕШЕНИЕ № 502-ДФ от 17 юни 2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР е издала одобрение за промяна в Правилата за оценка и управление на риска на Договорен фонд приети на заседание на СД на УД“СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“АД по протокол от 05.06.2015 г.

С РЕШЕНИЕ № 501-ДФ от 17 юни 2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР е издала одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд „ПРОФИТ“, приети на заседание на СД на УД“СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“АД по протокол от 05.06.2015 г.

С РЕШЕНИЕ № 500-ДФ от 17 юни 2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР е издала одобрение за промяна в Правилата по чл. 13 ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на Договорен фонд „ПРОФИТ“, приети на заседание на СД на УД“СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“АД по протокол от 05.06.2015 г.


Промени в обстоятелствата, вписани по партидата на УД „Съгласие Асет Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписвания

Уважаеми Господа,

С настоящето Ви уведомяваме за следните промени,
отразени по партидата на УД „Съгласие Асет Мениджмънт” АД в Търговския регистър към Агенцията по вписвания:

София
04.06.2015 г.
С уважение,
за УД „Стратегия Асет мениджмънт” АД:

(Надя Будинова)

(Петър Николов)

06 Януари 2015 г.

 Със следните Решения:
 - Решение № 2-ДФ от 06.01.2015 г.
 - Решение № 3-ДФ от 06.01.2015 г.
 - Решение № 4-ДФ от 06.01.2015 г.
 - Решение № 5-ДФ от 06.01.2015 г.

 Комисията за финансов надзор (КФН) издава одобрение на промяната в Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на договорните фондове „Съгласие Престиж“ и „Съгласие Профит“.


21 Ноември 2014 г.

 На 21 Ноември 2014 г. се проведе заседание на Съвета на Директорите на УД „Съгласие Асет Мениджмънт" АД, на което бе взето решение за прекратяване на временното спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на организираните и управлявани от УД „Съгласие Асет Мениджмънт” АД колективни инвестиционни схеми: ДФ „Съгласие Профит ” и ДФ „Съгласие Престиж“, което беше обявено на 17.11.2014 г.

 Емитирането и обратното изкупуване на дялове се подновява от 24.11.2014 г.


13 Ноември 2014 г.

 Уведомяваме Ви, че на 13 Ноември 2014 г. се проведе заседание на Съвета на Директорите на УД „Съгласие Асет Мениджмънт" АД, на което бе взето решение за временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове на организираните и управлявани от УД „Съгласие Асет Мениджмънт” АД колективни инвестиционни схеми: ДФ „Съгласие Профит” и ДФ „Съгласие Престиж“.

 На 11 Ноември 2014 г. бе получено одобрение от Заместник-председателя на Комисията за Финансов Надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на наше заявление за замяна на Банката - Депозитар на двата фонда. За него своевременно бяха уведомени „ОББ" АД и „Тексим банк" АД.

 В тази връзка счетохме, че до приключване на прехвърлянето на активите на двата фонда при приемащата Банка Депозитар са възможни трудности с тяхното разпореждане и в съответствие с разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чл. 69 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества и чл. 27 от Правилата на двата фонда взехме решение до приключване на процеса по замяна на Банката Депозитар временно да спрем емитирането и обратното изкупуване на дялове от двата фонда от 17.11.2014 г.

  1. промени в наименованието на дружеството: Наименованието на Управляващото Дружество се променя на “ Стратегия Асет мениджмънт” АД;
  2. промени в Устава на дружеството: актуален устав е приложен.
©Copyright Strategia Asset Management 2007