За нас
  Финансови отчети
  Договорни фондове и НДФ
  Начини за покупка и продажба на дялове
  Нетна стойност на активите /НСА/, цени
  Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инв. решения върху факторите на устойчивост
  Контакти
 


Съгласно потвърдените от КФН проспекти, емисионната стойност (цената за покупка) и цената на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - вторник и четвъртък след 16:00 часа и сe публикуват (обявяват) в сряда и петък в офиса на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.

Изчисляване на нетната стойност на активите (НСА)
Изчисляват се като от стойността на всички активи се извади стойността на всички задължения (пасиви) от портфейла на Договорния Фонд.

Изчисляване на нетната стойност на активите на един дял (НСАД)
Изчислява се като НСА се раздели на броя на издадените дялове към момента:НСАД = нетна стойност на активите на един дял
НСА = нетна стойност на активите
ОБД = общ брой издадени дялове

Изчисляване на емисионната стойност (продажна цена) на един дял
Управляващото Дружество, освен в случаите на временно спиране на обратното изкупуване, е длъжно постоянно да предлага дялове от Договорния Фонд на инвеститорите по емисионна стойност, основана на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,70 на сто от нетната стойност на активите на един дял.

ЕС= НСАД + РД

ЕС = емисионна стойност (продажна цена)
НСАД = нетна стойност на активите на дял
РД = разходи за емитиране на един дял.

РД=НСАД х 0.7%

РД = разходи за емитиране на един дял
НСАД = нетна стойност на активите на дял

Честота на изчисление на нетната стойност на активите, нетната стойност на активите на един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване:
Изредените стойности и цени се определят (изчисляват) два пъти седмично – във вторник и четвъртък, след 16.00 часа при условията и по реда на Правилата за оценка, съгласно действащото законодателство, Проспектите и Правилата на Договорните Фондове. Ако даден вторник или четвъртък е неработен ден, определянето им се извършва на първия следващ работен ден.

Изчисляване на цената на обратно изкупуване
Цената на един дял на Договорния Фонд при обратно изкупуване се изчислява, като от нетната стойност на
активите на дял се извадят разходите по обратното изкупуване на един дял.

ЦК = НСАД - РД

ЦК = цена на обратно изкупуване на дял (цена “купува”)
НСАД = нетна стойност на активите на дял
РД = разходи за обратно изкупуване на един дял

Разходите по обратно изкупуване на един дял представляват 0.70% от нетната стойност на
активите на дял и се определят по следната формула:

РД = НСАД х 0.70%

където:
РД = разходи за обратно изкупуване на един дял
НСАД= нетна стойност на активите на дял

©Copyright Strategia Asset Management 2007