Стратегия Асет Мениджмънт АД
За нас
Финансови отчети
Договорни фондове
Начини за покупка и продажба на дялове
Нетна стойност на активите /НСА/, цени
Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
Данъчен режим
Инвестиционен речник
Контакти

От февруари 2007 г. Управляващо Дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД оперира от свое име и за сметка на следните два договорни фонда:

Договорен фонд ”Профит”

ДФ ”Профит” притежава разрешение от
КФН № 148-ДФ/17.07.15 г.

На 12.02.2007 г. започна първичното публично предлагане на дяловете му. Фондът е с балансиран до високо рисков профил. Инвестира основно в акции и търгуеми права, издадени от български публични компании /до 90%/, в акции на чуждестранни компании /до 50%/ и в инвестиционни дружества, дялове на други договорни фондове и дългови ценни книжа /до 30%/.

Проспекти на ДФ „Профит”
- Проспект
- Ключова информация за инвеститорите

Правила на ДФ „Профит”
- ПРАВИЛА на ДОГОВОРЕН ФОНД "Профит"
- ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Профит"
- Приложение № 1 МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Профит"
- ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Профит"
- Пpoгpaма зa прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на ДФ "Профит"
- Правила за оценка и управление на риска на ДФ "Профит"
- Разрешение на ДФ "Профит"
- Разрешение на ДФ "Профит"(EN)

Договорен фонд ”Престиж”

ДФ ”Престиж” притежава разрешение от
КФН № 147-ДФ/17.07.15 г.

На 19.02.2007 г. започна първичното публично предлагане на дяловете му. Фондът е с ниско рисков до балансиран профил. Инвестира преимуществено в дългови ценни книжа /до 90% от активите/, издадени или гарантирани от българската държава, корпоративни и общински облигации на български емитенти и в чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на международно признати регулирани пазари. До 70% от активите могат да се инвестират и в акции на български и чуждестранни публични компании, а до 30% в акции на инвестиционни дружества и в дялове на други договорни фондове.


Проспекти на ДФ „Престиж”
- Проспект
- Ключова информация за инвеститорите

Правила на ДФ „Престиж”
- ПРАВИЛА на ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРЕСТИЖ"
- ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРЕСТИЖ"
- Приложение № 1 МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Престиж"
- ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРЕСТИЖ"
- Пpoгpaма зa прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на ДФ "Престиж"
- Правила за оценка и управление на риска на ДФ "Престиж"
- Разрешение на ДФ "Престиж"
- Разрешение на ДФ "Престиж"(EN)

Проспектите на договорните фондове, управлявани от УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД и ДФ Престиж са достъпни тук и на Интернет адрес www.strategia-asset.com, както и в офиса на дружеството на адрес: София, бул. "Братя Бъкстон" 40

Номиналът на един дял за ”Профит” и Престиж” е 10.00 лв. Емисиите не са ограничени по обем и във времето.

Други документи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДФ "ПРОФИТ"

Отчет ДФ "ПРОФИТ"

Ликвидност ДФ "ПРОФИТ"

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДФ "ПРЕСТИЖ"

Отчет ДФ "ПРЕСТИЖ"

Ликвидност ДФ "ПРЕСТИЖ"

 

Обобщена информация за структурата на

портфейла

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.10.2020 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.10.2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 30.09.2020 г

ДФ "ПРОФИТ" към 30.09.2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.08.2020 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.08.2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.07.2020 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.07.2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 30.06.2020 г

ДФ "ПРОФИТ" към 30.06.2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.05.2020 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.05.2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 30.04.2020 г

ДФ "ПРОФИТ" към 30.04.2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.03.2020 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.03.2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 29.02.2020 г

ДФ "ПРОФИТ" към 29.02.2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.01.2020 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.01.2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2019 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2019 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2018 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2018 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2017 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2017 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2016 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2016 г

,  

Справка за цените по чл.77 от Наредба 44

Обобщена справка за периода 01.11.2020 - 15.11.2020 г.*

Обобщена справка за периода 16.10.2020 - 31.10.2020 г.*

Обобщена справка за периода 01.10.2020 - 15.10.2020 г.*

Обобщена справка за периода 16.09.2020 - 30.09.2020 г.*

Обобщена справка за периода 01.09.2020 - 15.09.2020 г.*

Обобщена справка за периода 16.08.2020 - 31.08.2020 г.*

Обобщена справка за периода 01.08.2020 - 15.08.2020 г.*

Обобщена справка за периода 16.07.2020 - 31.07.2020 г.*

Обобщена справка за периода 01.07.2020 - 15.07.2020 г.*

Обобщена справка за периода 16.06.2020 - 30.06.2020 г.*

Обобщена справка за периода 01.06.2020 - 15.06.2020 г.*

Обобщена справка за периода 16.05.2020 - 31.05.2020 г.*

Обобщена справка за периода 01.05.2020 - 15.05.2020 г.*

Обобщена справка за периода 16.04.2020 - 30.04.2020 г.*

Обобщена справка за периода 01.04.2020 - 15.04.2020 г.*

Обобщена справка за периода 16.03.2020 - 31.03.2020 г.*

Обобщена справка за периода 01.03.2020 - 15.03.2020 г.*

Обобщена справка за периода 16.02.2020 - 29.02.2020 г.*

Обобщена справка за периода 01.02.2020 - 15.02.2020 г.*

Обобщена справка за периода 16.01.2020 - 31.01.2020 г.*

Обобщена справка за периода 01.01.2020 - 15.01.2020 г.*

Обобщена справка за 2019 г.*

Обобщена справка за 2018 г.*

Обобщена справка за 2017 г.*

Обобщена справка за 2016 г.*

Обобщена справка за 2015 г.*

Обобщена справка за периода 2013 - 2014 г.*

Обобщена справка за периода 2012 - 2013**

 

Допълнителна информация по чл. 73,

ал. 1, Т. 5, от наредба №44

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2020

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2020

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2019

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2019

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2016

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2016

ДФ Профит 30.06.2015 г. (PDF)

ДФ Престиж 30.06.2015 г. (PDF)

ДФ Профит: януари-юни.2014 г. (PDF)

ДФ Престиж: януари-юни.2014 г. (PDF)

Годишна справка за 2012-та на ДФ Профит (PDF)

Годишна справка за 2012-та на ДФ Престиж (PDF)

 

Обобщена информация по член 43,

от Наредба 44

ДФ Профит - преглед за 2019 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2019 г.*

ДФ Профит - преглед за 2018 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2018 г.*

ДФ Профит - преглед за 2017 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2017 г.*

ДФ Профит - преглед за 2016 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2016 г.*

ДФ Профит - преглед за 2015 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2015 г.*

ДФ Профит - преглед за 2014 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2014 г.*

ДФ Профит - преглед за 2013 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2013 г.*

 

* - за прочитането на документите се нуждаете от MS Office 2007 или по-нова версия!

** - от 03.07.2012 г. до 14.05.2013 г. вкл.

©Copyright Strategia Asset Management 2007