За нас
  Финансови отчети
  Договорни фондове и НДФ
  Начини за покупка и продажба на дялове
  Нетна стойност на активите /НСА/, цени
  Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Данъчен режим
  Инвестиционен речник
  Контакти

За физически лица:

Доходите на физически лица, придобити през данъчната година от сделки с акции и дялове на колективни инвестиционни схеми (в това число Договорни Фондове), извършени на регулиран български пазар на ценни книжа са необлагаеми - чл13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ.

За местни юридически лица:

Съгласно действащия от 01.01.2007 г. Закон за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ , в чл. 196 е записано, че не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с акции на публични дружества, търгуеми права на акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа.

С данък при източника не се облагат дивиденти, разпределени /персонифицирани/ от местни юридически лица в полза на договорни фондове - чл,194, ал.3 от ЗКПО.

За чуждестранни юридически лица:

Доходите на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника в размер на 10 % - чл.195, ал.1 и чл.200, ал.2 от ЗКПО. Данъчната основа за определяне на данъка за чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи, е положителната разлика между продажната им цена и документално доказана цена на придобиване - Чл.199, ал.3 от ЗКПО.

©Copyright Strategia Asset Management 2007