За нас
  Финансови отчети
  Договорни фондове и НДФ
  Начини за покупка и продажба на дялове
  Нетна стойност на активите /НСА/, цени
  Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Данъчен режим
  Инвестиционен речник
  Контакти
 


ВАЖНО: Всички подадени поръчки се изпълняват винаги по цената, следваща подаването им.

Инвеститорите записват (купуват) дялове в осигуреното от УД “Стратегия Асет Мениджмънт” АД гише (офис), като за целта подават поръчка за покупка на дялове, съдържаща всички реквизити съгласно нормативната уредба, лично, чрез пълномощник или чрез лицензиран инвестиционен посредник, включително банка. В случай, че подават поръчка чрез пълномощник, последният е необходимо да представи и нотариално заверено пълномощно, даващо право на извършване на разпоредителни действия с ценни книжа и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник или банка.

При подаване на поръчка за записване (покупка) на дялове, инвеститорите внасят на гишето (офиса) на УД сумата, която желаят да инвестират или предварително я превеждат по банков път в банката депозитар по една от следните сметки, в зависимост от изборът им на договорен фонд:

 • За Договорен Фонд „Профит”:
  IBAN: BG 68 TEXI 9545 1000 3254 00
  BIC: TEXIBGSF
  Тексимбанк АД
  Основание: покупка на дялове

 • За Договорен Фонд „Престиж”:
  IBAN: BG 52 TEXI 9545 1000 3253 00
  BIC: TEXIBGSF
  Тексимбанк АД
  Основание: покупка на дялове

Поръчката за покупка на дялове се изпълнява по изчислената емисионна стойност на един дял, изцяло до размера на внесената от инвеститора сума, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в Правилата на Централния Депозитар.


Управляваните договорни фондове от „Стратегия Асет Мениджмънт” АД изкупуват обратно чрез Управляващото Дружество емитираните от него дялове, след като нетната стойност на активите достигне минимално изискуемия размер от 500 000 лева. Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.3 от ЗППЦК до достигане на посочената нетна стойност на активите цена на обратно изкупуване не се определя (изчислява). Този минимален размер трябва да бъде достигнат до една година от получаване на разрешението за организиране и управление на Договорен Фонд от Комисия за Финансов Надзор.

След започване на обратното изкупуване, Управляващото Дружество става задължено при искане от страна на притежателите на дялове (освен в случаите на спиране на обратното изкупуване) да изкупува обратно дяловете на Фонда по цена на обратно изкупуване, основана на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 0,7 % (Седем промила) от нетната стойност на активите на един дял.

Поръчките за обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд се подават лично или чрез пълномощник. Подаване на поръчки чрез пълномощник е допустимо, само ако се представи нотариално заверено пълномощно за извършване на разпоредителни действия с ценни книжа и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа. Тези изисквания не се прилагат, когато заявката се подава чрез инвестиционен посредник или банка.

Поръчки за покупка и за обратно изкупуване на дялове (след започването му) се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. на адрес:

гр.София 1303,
УД “Стратегия Асет Мениджмънт”АД,
район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров” № 109-115, ет. 2, офис 4
тел./факс: (02) 816 43 70
email: office@strategia-asset.com

©Copyright Strategia Asset Management 2007