,Стратегия Асет Мениджмънт АД
За нас
Финансови отчети
Договорни фондове и НДФ
Начини за покупка и продажба на дялове
Нетна стойност на активите /НСА/, цени
Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инв. решения върху факторите на устойчивост
Контакти

От февруари 2007 г. Управляващо Дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД оперира от свое име и за сметка на следните два договорни фонда:

Договорен фонд ”Профит”

ДФ ”Профит” притежава разрешение от
КФН № 148-ДФ/17.07.15 г.

На 12.02.2007 г. започна първичното публично предлагане на дяловете му. Фондът е с балансиран до високо рисков профил. Инвестира основно в акции и търгуеми права, издадени от български публични компании /до 90%/, в акции на чуждестранни компании /до 50%/ и в инвестиционни дружества, дялове на други предприятия за колективно инвестиране и дългови ценни книжа /до 30%/.

Проспекти на ДФ „Профит”
- Основен информационен документ
- Проспект
- Резултати от минали периоди
- Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Правила на ДФ „Профит”
- ПРАВИЛА на ДОГОВОРЕН ФОНД "Профит"
- ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Профит"
- Приложение № 1 МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Профит"
- ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Профит"
- Пpoгpaма зa прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на ДФ "Профит"
- Правила за оценка и управление на риска на ДФ "Профит"
- Разрешение на ДФ "Профит"
- Разрешение на ДФ "Профит"(EN)

Сценарии за резултатите


	  - Юни 2024
	  - май 2024
	  - Април 2024
	  - Март 2024
	  - Февруари 2024
	  - Януари 2024
	  - Декември 2023
	  - Ноември 2023
	  - Октомври 2023
	  - Септември 2023
	  - Август 2023
	  - Юли 2023
	  - Юни 2023
      - Май 2023
      - Април 2023
      - Март 2023
      - Февруари 2023
      - Януари 2023
      - Декември 2022
									

Договорен фонд ”Престиж”

ДФ ”Престиж” притежава разрешение от
КФН № 147-ДФ/17.07.15 г.

На 19.02.2007 г. започна първичното публично предлагане на дяловете му. Фондът е с ниско рисков до балансиран профил. Инвестира преимуществено в дългови ценни книжа /до 90% от активите/, издадени или гарантирани от българската държава, корпоративни и общински облигации на български емитенти и в чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на международно признати регулирани пазари. До 70% от активите могат да се инвестират и в акции на български и чуждестранни публични компании, а до 30% в акции на инвестиционни дружества и в дялове на други договорни фондове.


Проспекти на ДФ „Престиж”
- Основен информационен документ
- Проспект
- Резултати от минали периоди
- Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Правила на ДФ „Престиж”
- ПРАВИЛА на ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРЕСТИЖ"
- ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРЕСТИЖ"
- Приложение № 1 МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД "Престиж"
- ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИКВИДНОСТТА НА ДОГОВОРЕН ФОНД "ПРЕСТИЖ"
- Пpoгpaма зa прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление на ДФ "Престиж"
- Правила за оценка и управление на риска на ДФ "Престиж"
- Разрешение на ДФ "Престиж"
- Разрешение на ДФ "Престиж"(EN)

Сценарии за резултатите

	  - Юни 2024
	  - май 2024
	  - Април 2024
	  - Март 2024
	  - Февруари 2024
	  - Януари 2024
	  - Декември 2023
	  - Ноември 2023
	  - Октомври 2023
	  - Септември 2023
	  - Август 2023
	  - Юли 2023
	  - Юни 2023
      - Май 2023
      - Април 2023
      - Март 2023
      - Февруари 2023
      - Януари 2023
      - Декември 2022
									

Проспектите на договорните фондове, управлявани от УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД и ДФ Престиж са достъпни тук и на Интернет адрес www.strategia-asset.com, както и в офиса на дружеството на адрес: гр. София 1303, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 109 - 115, ет. 2, офис 4

Номиналът на един дял за ”Профит” и Престиж” е 10.00 лв. Емисиите не са ограничени по обем и във времето.

Други документи

Резюме права притежатели на дялове

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДФ "ПРОФИТ"

Отчет ДФ "ПРОФИТ"

Ликвидност ДФ "ПРОФИТ"

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДФ "ПРЕСТИЖ"

Отчет ДФ "ПРЕСТИЖ"

Ликвидност ДФ "ПРЕСТИЖ"

 

Обобщена информация за структурата на
портфейла

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 30.06.2024 г

ДФ "ПРОФИТ" към 30.06.2024 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.05.2024 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.05.2024 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 30.04.2024 г

ДФ "ПРОФИТ" към 30.04.2024 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.03.2024 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.03.2024 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 29.02.2024 г

ДФ "ПРОФИТ" към 29.02.2024 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.01.2024 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.01.2024 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.12.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.12.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 30.11.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 30.11.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.10.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.10.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 30.09.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 30.09.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.08.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.08.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.07.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.07.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 30.06.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 30.06.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.05.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.05.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 30.04.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 30.04.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.03.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.03.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 28.02.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 28.02.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" към 31.01.2023 г

ДФ "ПРОФИТ" към 31.01.2023 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2022 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2022 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2021 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2021 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2020 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2020 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2019 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2019 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2018 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2018 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2017 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2017 г

ДФ "ПРЕСТИЖ" за 2016 г

ДФ "ПРОФИТ"  за 2016 г

,  

Справка за цените по чл.77 от Наредба 44

Обобщена справка за периода 01.06.2024 - 30.06.2024 г.*

Обобщена справка за периода 01.04.2024 - 30.04.2024 г.*

Обобщена справка за периода 01.03.2024 - 31.03.2024 г.*

Обобщена справка за периода 01.02.2024 - 29.02.2024 г.*

Обобщена справка за периода 01.01.2024 - 31.01.2024 г.*

Обобщена справка за 2023 г.*

Обобщена справка за 2022 г.*

Обобщена справка за 2021 г.*

Обобщена справка за 2020 г.*

Обобщена справка за 2019 г.*

Обобщена справка за 2018 г.*

Обобщена справка за 2017 г.*

Обобщена справка за 2016 г.*

Обобщена справка за 2015 г.*

Обобщена справка за периода 2013 - 2014 г.*

Обобщена справка за периода 2012 - 2013**

 

Допълнителна информация по чл. 73, ал. 1, Т. 5,
от наредба №44

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2023

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2023

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2022

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2022

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2021

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2021

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2020

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2020

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2019

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2019

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2018

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017

ДФ Профит - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2016

ДФ Престиж - Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2016

ДФ Профит 30.06.2015 г. (PDF)

ДФ Престиж 30.06.2015 г. (PDF)

ДФ Профит: януари-юни.2014 г. (PDF)

ДФ Престиж: януари-юни.2014 г. (PDF)

Годишна справка за 2012-та на ДФ Профит (PDF)

Годишна справка за 2012-та на ДФ Престиж (PDF)

 

Обобщена информация по член 43, от Наредба 44

ДФ Профит - преглед за 2023 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2023 г.*

ДФ Профит - преглед за 2022 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2022 г.*

ДФ Профит - преглед за 2021 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2021 г.*

ДФ Профит - преглед за 2020 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2020 г.*

ДФ Профит - преглед за 2019 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2019 г.*

ДФ Профит - преглед за 2018 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2018 г.*

ДФ Профит - преглед за 2017 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2017 г.*

ДФ Профит - преглед за 2016 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2016 г.*

ДФ Профит - преглед за 2015 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2015 г.*

ДФ Профит - преглед за 2014 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2014 г.*

ДФ Профит - преглед за 2013 г.*

ДФ Престиж - преглед за 2013 г.*

 
 

Национален договорен фонд
от затворен тип ”Динамик”


Национален договорен фонд от затворен тип ”Динамик”

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта за първично публично предлагане на дялове на НДФ „Динамик“ със свое решение 32-НИФ/21.01.2021г. Фондът се характеризира с високо рисков профил. Приоритетно ще се инвестират свободните парични средства в акции и необезпечени или непублично търгуеми облигации, но при възникване на извънредни обстоятелства, както и при липса на подходящи варианти за високорискова инвестиция, фондът ще прибегне към инвестиции в по-ниско рискови финансови инструменти.

Адрес за получаване на документи и друга информация:
гр. София 1303, район „Възраждане“ , бул. „Тодор Александров” 109 - 115, ет. 2, офис 4
тел.: +359 885 932 359, мейл: g.manev@strategia-asset.bg,
Лице за контакт: Георги Манев – Директор за връзка с инвеститоритеПроспект на НДФ „Динамик”
- Резюме
- Документ за предлагане на ценни книжа
- Регистрационен документ
- Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Правила на НДФ „Динамик”
- ПРАВИЛА НА НДФ "ДИНАМИК"
- Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на НДФ "Динамик"
- Методи за оценка на активите
- Правила за оценка и управление на риска на НДФ "Динамик"
- Разрешение на НДФ "Динамик"

Общо събрание
- Протокол РОСА-03.06.2024г.
- Списък на присъствали РОСА-03.06.2024г.
- Протокол РОСА-17.05.2024г.
- Покана за свикване на РОСА-17.05.2024г.
- Протокол РОСА-06.06.2023г.
- Списък на присъствали РОСА-06.06.2023г.
- Протокол РОСА-22.05.2023г.
- Покана за свикване на РОСА-22.05.2023г.
- Протокол РОСА-03.06.2022г.
- Списък на присъствали РОСА-03.06.2022г.
- Протокол РОСА-18.05.2022г.
- Покана за свикване на РОСА-18.05.2022г.
- Протокол ИОСА-20.12.2021г.
- Списък на присъствали ИОСА-20.12.2021г.
- Покана за свикване на ИОСА-20.12.2021г.

Обобщена информация по член 43, от Наредба 44
- НДФ Динамик – праглед за 2023 г.
- НДФ Динамик – праглед за 2022 г.

Уведомления НДФ „Динамик”
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 05.06.2024г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 05.06.2024г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 13.09.2023г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 26.07.2023г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014 от 23.06.2023г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014 от 04.05.2023г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014 от 23.03.2023г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 13.02.2023г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 23.01.2023г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 23.01.2023г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 20.01.2023г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 29.12.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 22.12.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 13.12.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014 от 01.12.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 25.11.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 11.10.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 30.09.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 14.09.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014 от 29.07.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 18.07.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 18.07.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 01.02.2022г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 26.11.2021г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ за разкриване на дялово участие 25.11.2021г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014 от 03.11.2021г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014 от 28.10.2021г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014 от 21.10.2021г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014 от 21.10.2021г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014
- Уведомление за разкриване на дялово участие 23.09.2021 г.
- Уведомление за разкриване на дялово участие 23.09.2021 г.
- Уведомление за разкриване на дялово участие 23.09.2021 г.
- Уведомление за разкриване на дялово участие 21.09.2021 г.
- Уведомление за разкриване на дялово участие 10.09.2021 г.
- Уведомление за разкриване на дялово участие 19.08.2021 г.
- Уведомление за разкриване на дялово участие 04.08.2021 г.
- УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17 от Регламент ЕС 596/2014


* - за прочитането на документите се нуждаете от MS Office 2007 или по-нова версия!

** - от 03.07.2012 г. до 14.05.2013 г. вкл.

©Copyright Strategia Asset Management 2007