За нас
  Финансови отчети
  Договорни фондове и НДФ
  Начини за покупка и продажба на дялове
  Нетна стойност на активите /НСА/, цени
  Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инв. решения върху факторите на устойчивост
  Контакти
 
Провери цена за дата

ЦЕНИ ЗА ЕДИН ДЯЛ
определени на 16.07.2024
Договорен фонд
Тип
Емисионна стойност
Цена при покупка
Цена на обратно изкупуване
ДФ Профит
Високорисков 10.1238 9.9830
ДФ Престиж
Балансиран 9.1266 8.9998
НДФ Динамик
Високорисков 11.6884 n/a

Съгласно потвърдените от КФН проспекти, емисионната стойност (цената за покупка) и цената на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - вторник и четвъртък след 16:00 часа и сe публикуват (обявяват) в сряда и петък в офиса на УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.

Цените, публикувани в сряда, са валидни за всички поръчки подадени през предходните петък, понеделник и вторник до 16:00 часа. Цените публикувани в петък са валидни за всички поръчки подадени през предходните сряда и четвъртък до 16:00 часа.

Емисионната стойност на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял (НСАД), увеличена с разходите по емитирането – 0.7%. Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на НСАД, намалена с разходите по обратното изкупуване – 0.7%. Посочените разход са включени в цените.

©Copyright Strategia Asset Management 2007